Hiểu về các loại cho vay

Những điều quan trọng

 • Các khoản cho vay có thể không có thế chấp hoặc có thế chấp bằng tài sản thế chấp.
 • Các khoản vay tín chấp có lãi suất cao hơn.
 • Các khoản vay có kỳ hạn có thời gian hoàn trả cố định, trong khi các khoản vay quay vòng được hoàn trả dựa trên mức sử dụng.
 • Tài sản của bạn có thể được sử dụng để trả lại một khoản vay đã trả.
Hiểu về các loại cho vay

Các khoản cho vay được bảo đảm hoặc không có bảo đảm

Có một số khác biệt quan trọng giữa các khoản cho vay có bảo đảm và không có bảo đảm:

_ Khoản vay có đảm bảo

 • Các tài sản như tài sản được thế chấp cho người cho vay.
 • Nếu giá trị của tài sản thế chấp thấp hơn số tiền cho vay, người vay có thể phải để lại thêm một số tài sản hoặc trả bớt một số khoản còn nợ.
 • Nếu khoản vay không được hoàn trả, tài sản có thể được thu hồi và bán để thu hồi khoản vay.
 • Ví dụ: cho vay mua nhà, vay mua ô tô.

_ Các khoản vay không có bảo đảm

 • Tài sản không được cầm cố thế chấp.
 • Lãi suất thường cao hơn.
 • Ví dụ: thẻ tín dụng, thấu chi, hạn mức tín dụng cá nhân.

Các khoản vay có kỳ hạn so với quay vòng

Với khoản vay có kỳ hạn, bạn phải trả dần khoản vay trong thời gian vay. Ngân hàng có thể thu hồi khoản vay nếu bạn vi phạm các điều khoản của hợp đồng cho vay. Khoản vay thường có số tiền lớn hơn và thời gian trả nợ dài hơn.

Ví dụ: cho vay mua nhà, vay mua ô tô và cho vay giáo dục.