Tất cả các khoản vay không được vay cùng một thời điểm. Nếu bạn cần vay tiền thì bạn cần xem xét, quyết định loại khoản vay nào phù hợp với điều kiện của bạn.

1. Cho vay cá nhân không có bảo đảm

Các khoản vay cá nhân được sử dụng cho nhiều mục đích, từ thanh toán chi phí gia đình đến hợp nhất nợ. Các khoản vay cá nhân có thể là các khoản vay không có bảo đảm, có nghĩa là bạn không đặt tài sản thế chấp như nhà hoặc xe hơi trong trường hợp bạn mặc định khoản vay của mình.

2. Cho vay cá nhân có bảo đảm

Để có được một khoản vay cá nhân được bảo đảm, bạn sẽ phải cung cấp một số loại tài sản thế chấp, như nhà, xe hoặc chứng chỉ tiền gửi, để đảm bảo an toàn cho khoản vay của bạn.

3. Cho vay ngày

Khoản vay Payday là khoản vay ngắn hạn, chi phí cao, hạn trả tiền thường vào ngày trả lương tiếp theo của bạn. Để hoàn trả khoản vay, thông thường bạn sẽ cần phải viết séc hoặc ủy quyền cho người cho vay tự động rút số tiền bạn đã vay cộng với bất kỳ khoản lãi hoặc phí nào từ tài khoản ngân hàng của bạn.

5 loại cho vay khác nhau bạn nên biết

4. Cho vay vốn chủ sở hữu nhà

Khoản vay vốn chủ sở hữu nhà là một loại khoản vay có bảo đảm trong đó nhà của bạn được sử dụng làm tài sản thế chấp để vay một khoản tiền. Bạn thường không thể vay hơn 85% vốn chủ sở hữu trong nhà.

5. Ứng tiền mặt thẻ tín dụng

Thẻ tín dụng của bạn có thể cung cấp cho bạn một khoản tạm ứng bằng tiền mặt. Đây là khoản vay ngắn hạn mà bạn vay so với số dư khả dụng của thẻ.