3 loại khoản vay bạn có thể chọn trong thời gian khó khăn